0578-61 31 21

Privacyverklaring

Dierenkliniek Epe Centrum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Dierenkliniek Epe Centrum, Emmastraat 5, 8162 BA Epe. Tel: +31 578 613121, info@dierenkliniek-epe.nl

drs. L.J.M. Voorhorst is de Functionaris Gegevensbescherming van Dierenkliniek Epe Centrum. Zij is te bereiken via info@dierenkliniek-epe.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Dierenkliniek Epe Centrum verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, Geslacht, Adresgegevens, Telefoonnummer(s), E-mailadres(sen) en betalingsgedrag indien u zult betalen op rekening.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens zoals dat bedoeld wordt binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Dierenkliniek Epe Centrum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het voeren van een deugdelijke cliënt- en patiëntregistratie, het afhandelen van uw betaling, verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame, u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Dierenkliniek Epe Centrum neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dierenkliniek Epe Centrum) tussen zit.

Gebruik van computerprogramma’s of -systemen:

Dierenkliniek Epe Centrum gebruikt IDEXX Animana. Dit praktijkmanagement systeem wordt gebruikt om uw gegevens en die van uw dier(en) vast te leggen i.v.m. veterinaire dossiervorming en verslaglegging, een boekhoudkundige administratie te kunnen voeren en te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen voor registratie van medicijngebruik.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens:

Dierenkliniek Epe Centrum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens in het belang van uw dier(en) en om financieel-boekhoudkundige redenen zolang als het ons goeddunkt. De bewaartermijn van uw cliënt-/patiëntdossier is minimaal 5 jaar na een laatste behandeling van uw huisdier in verband met wettelijke verplichtingen rond de registratie van medicijngebruik. Boekhoudkundige en financiële gegevens worden minimaal 7 jaar bewaard, na het voldoen van al uw betalingsverplichtingen aan onze praktijk. Indien u uw gegevens wilt laten verwijderen, kunt u hiervoor een verzoek doen aan onze functionaris gegevensbescherming.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Dierenkliniek Epe Centrum verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze behandelovereenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Delen van persoonsgegevens bij doorverwijzing patiënt:

Indien uw dier wordt doorverwezen naar een andere dierenarts of specialist zullen wij uw gegevens doorsturen aan de arts / specialist naar wie uw dier wordt doorverwezen. Hierbij geldt dat dierenartsen en specialisten als ‘ketenpartners’ gelden. Zij verlenen zorg in elkaars verlengde, zijn elk voor zich ‘verwerkersverantwoordelijk’ en hebben ieder een eigen verplichting zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken:

Indien van toepassing gebruikt Dierenkliniek Epe Centrum alleen technische en functionele cookies of analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Bij uw bezoek aan onze site(s) op sociale netwerken zoals bijv. Facebook, Instagram en Linkedin kunnen knoppen opgenomen zijn om ons te promoten (“liken”) of delen (“tweeten”). Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van het betreffende social media platform zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook, Google en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons) gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dierenkliniek Epe Centrum en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand, naar u of een andere door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen aan onze functionaris gegevensbescherming. Om er daarbij zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Indienen van klachten:

Dierenkliniek Epe Centrum wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen:

Dierenkliniek Epe Centrum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming.

Dierenkliniek Epe-Centrum | Hoofdstraat 156, 8162 AR | Epe | 0578 – 613 121

versie 01-05-2024 | www.dierenkliniek-epe.nl