Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde /
Dierenkliniek Epe Centrum

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
– Algemene Voorwaarden: alle bepalingen uit de hieronder omschreven Algemene Voorwaarden;
– KNMvD: de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, statutair gevestigd te Utrecht;
– Dierenarts: degene die krachtens de Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb 1985, 562), de
hoedanigheid van Dierenarts heeft verkregen, of op grond van de Wet op de uitoefening van de
diergeneeskunde 1990 tot de uitoefening van de diergeneeskunde is toegelaten, die lid van de Koninklijke
Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is en die in opdracht van de Cliënt diergeneeskundige
behandelingen verricht en/of, in het kader daarvan medicamenten levert en/of verkoopt en/of toedient
en/of overige diergeneeskundige adviezen geeft en -diensten verricht;
– Dierenartsenpraktijk: De Dierenarts(en) als hierboven gedefinieerd alsmede de praktijk die de
Dierenarts(en) met gebruikmaking van alle (hulp) personen, waaronder begrepen maar niet uitsluitend
dierenartsen, assistentes laboranten e.d., al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, voer(t)(en) , in
welke juridische rechtsvorm en/of samenwerking dan ook;
– Cliënt: de eigenaar van de te behandelen Patiënt en/of de aanbieder van de Patiënt in wiens opdracht de
Dierenartsenpraktijk de diergeneeskundige behandelingen verricht en/of, in het kader daarvan
medicamenten levert en/of verkoopt en/of toedient en/of overige diergeneeskundige adviezen geeft en
diergeneeskundige diensten verricht;
– Patiënt(en): het door de Cliënt ter behandeling aangeboden dier, dieren of groepen van dieren en/of het
dier, de dieren of groepen van dieren waarover en/of ten behoeve waarvan medicamenten wordt geleverd
en/of toegediend en/of overige diergeneeskundige adviezen worden gegeven en diergeneeskundige
diensten worden verricht;
– (Behandelings)overeenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt
tot het verrichten van diergeneeskundige behandelingen, het leveren en/of toedienen van medicamenten
en/of het geven van adviezen en/of het verrichten van (diergeneeskundige) keuringen;
– Debiteur: degene op wiens naam de factuur van de Dierenartsenpraktijk is gesteld.
– Spreekuur: het Spreekuur van de Dierenartsenpraktijk waarbij de Cliënt, al dan niet op afspraak, binnen
vastgestelde tijden in de Dierenartsenpraktijk kan inlopen voor daartoe door de Dierenartsenpraktijk
vastgestelde diergeneeskundige verrichtingen en/of onderzoek;

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (Behandelings)overeenkomsten tussen de
Dierenartsenpraktijk en de Cliënt.
2.2. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de Cliënt binden de Dierenartsenpraktijk niet. Aanvullende
en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen partijen indien de Dierenartsenpraktijk schriftelijk met
deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.

Artikel 3: Totstandkoming (Behandelings)overeenkomst
3.1. Alle aanbiedingen tot het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst zijn vrijblijvend, tenzij tussen
partijen anders is overeengekomen.
3.2. De tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt te sluiten (Behandelings)overeenkomst is eerst rechtsgeldig
vanaf het moment dat de overeenkomst door de Dierenartsenpraktijk schriftelijk is bevestigd, dan wel
wanneer de Dierenartsenpraktijk met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen en/of de te leveren
medicamenten heeft geleverd en/of heeft toegediend.
3.3. De Dierenartsenpraktijk heeft te allen tijde het recht om indien een aanbod tot het sluiten van een
(Behandelings)overeenkomst uiteindelijk niet tot een definitieve overeenkomst leidt, alle kosten die de
Dierenartsenpraktijk heeft moeten maken om de aanbieding aan de Cliënt te verstrekken, in rekening te
brengen.
3.4. De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om het sluiten van een Behandelingsovereenkomst, ten aanzien van
een aan hem ter behandeling aangeboden Patiënt, te weigeren en/of om slechts onder bepaalde
voorwaarden aan te nemen, indien de Dierenartsenpraktijk van mening is dat behandeling van Patiënt geen
althans volstrekt onvoldoende kans op succes heeft tenzij de Dierenartsenpraktijk op grond van wettelijke
en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt wel te behandelen.

Artikel 4: Inhoud (Behandelings)overeenkomst
4.1. De tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt gesloten (Behandelings)overeenkomst leidt tot een
inspanningsverbintenis van de Dierenartsenpraktijk tot het leveren van een diergeneeskundige behandeling
en/of advies en/of in het kader daarvan te leveren en/of toe te dienen medicamenten. De
Dierenartsenpraktijk voert deze werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van
hem/haar mag worden verwacht. De Dierenartsenpraktijk heeft het recht bij het uitvoeren van de
(Behandelings)overeenkomst gebruik te maken van derden.
4.2. De behandelingsovereenkomst kan ook bestaan uit het verkopen, leveren en/of het toedienen van
diergeneesmiddelen door Cliënt en/of in opdracht van derden, waaronder toediening in opdracht van
overheidsinstanties (zie tevens artikel 8.4).
4.3. Het enkele feit dat de dierenarts betrokken is bij de verkoop, levering en/of toediening van
diergeneesmiddelen en/of daarbij bijstand verleent, ontslaat de Cliënt en/of derden niet van de op Cliënt
en/of de betreffende derde ter zake de Patiënt uit hoofde van de Wet op de Diergeneesmiddelen rustende
administratieve verplichtingen.

Artikel 5: Tussentijdse beëindiging (Behandelings)overeenkomst
5.1. De tussen de Dierenartsenpraktijk en Cliënt gesloten (Behandelings)overeenkomst wordt tussentijds
beëindigd door:
– het uitdrukkelijk verzoek van de Cliënt, waarbij de Cliënt door de Dierenartsenpraktijk zo nodig zal
worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beëindiging voor de Patiënt en, indien
beëindiging geschiedt tegen het advies van de Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk in, erop zal
worden gewezen dat dit zal geschieden op risico van de Cliënt en zo nodig de Cliënt hierover een
schriftelijke verklaring laten afleggen;
– het overlijden van de te behandelen Patiënt;
– een eenzijdige beslissing van de Dierenartsenpraktijk, indien de Dierenartsenpraktijk van mening is dat
van hem/haar redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de diergeneeskundige behandeling zal worden
voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat;
– een eenzijdige beslissing van de Dierenartsenpraktijk indien het vertrouwen tussen de
Dierenartsenpraktijk en de Cliënt op ernstige wijze is verstoord.
5.2. Indien de (Behandelings)overeenkomst op eenzijdig verzoek van de Dierenartsenpraktijk tussentijds wordt
beëindigd dan zal de Dierenartsenpraktijk, alvorens hiertoe over te gaan, de Cliënt hierover informeren en
zijn motivatie aan de Cliënt uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.
5.3. Indien de (Behandelings)overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd dan zal de overeengekomen
vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de Cliënt in rekening worden
gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden. Dit naar beoordeling van de
Dierenartsenpraktijk.

Artikel 6: Tarieven, honoraria en betaling
6.1. De Dierenartsenpraktijk stelt de in rekening te brengen tarieven en honoraria vast volgens zijn eigen
tarieven naar gelang tijd en omstandigheden. Op de nota wordt de berekende BTW vermeld.
6.2. Betaling van de nota van de Dierenartsenpraktijk kan contant geschieden, direct na de verrichting tenzij
anders overeengekomen. Voor niet contante betalingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na
factuurdatum in welk geval administratiekosten in rekening gebracht kunnen worden.
6.3. Indien meer nota’s openstaan worden niet-integrale betalingen daarvan geacht te strekken tot voldoening
van de eerst vervallene.
6.4. Bij niet tijdige betaling zal de debiteur direct in verzuim zijn en is de debiteur de wettelijke rente
verschuldigd over de hoofdsom of restant der vordering.
6.5. De Debiteur is niet gerechtigd verrekening, uit welke hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van
bedragen, die door de Dierenartsenpraktijk in rekening worden gebracht voor de door de
Dierenartsenpraktijk verrichte werkzaamheden.
6.6. Indien de Debiteur in verzuim is en tot incasso wordt overgegaan, is de Debiteur, naast het verschuldigde
bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot het een volledige vergoeding van zowel de
buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten. Voor consumenten wordt de maximale
buitengerechtelijke incassokosten, exclusief BTW, gesteld op:
– 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,- van de vordering
– 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,- van de vordering
– 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,- van de vordering
– 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over het resterende deel van de vordering.
De hierboven bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedraagt minimaal € 40,- (veertig euro).
6.7. De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering van
zijn werkzaamheden van de Cliënt een aanbetaling te verlangen en niet eerder met zijn werkzaamheden
aan te vangen dan nadat het bedrag door de Dierenartsenpraktijk is ontvangen, tenzij de
Dierenartsenpraktijk op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de
aangeboden Patiënt direct te behandelen.
6.8. De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om, indien de Cliënt de Patiënt na voltooiing van de
diergeneeskundige behandeling niet of niet tijdig bij de Dierenartsenpraktijk ophaalt, alle daarmee gepaard
gaande extra kosten bij de Cliënt in rekening te brengen, waarbij betalingen allereerst zullen strekken tot
voldoening van de verschuldigde kosten, vervolgens tot voldoening van de verschenen rente en pas daarna
tot voldoening van de oudste openstaande factuur.

Artikel 7: Klachten
7.1. De Cliënt is verplicht om de door de Dierenartsenpraktijk te verrichten prestatie en/of te leveren
medicamenten onverwijld te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. De Cliënt
dient klachten over de verrichte diensten binnen 30 dagen nadat de werkzaamheden zijn beëindigd of
nadat de gebreken en/of onvolkomenheid aan de Cliënt kenbaar is geworden, aan de Dierenartsenpraktijk
(bij voorkeur schriftelijk) te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens de
Dierenartsenpraktijk terzake enige gebrek en/of onvolkomenheid vervalt.
7.2. Indien de Dierenartsenpraktijk de klacht over de verrichte prestatie gegrond bevindt, heeft de
Dierenartsenpraktijk te allen tijde het recht om:
– indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te
verrichten of;
– het door de Cliënt verschuldigde bedrag te crediteren;
zulks ter keuze van de Dierenartsenpraktijk.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
Algemene bepaling:
8.1. Indien de Dierenartsenpraktijk op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn dan is deze aansprakelijkheid te allen
tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van de Dierenartsenpraktijk in een
voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. De polisvoorwaarden en polisbladen van deze verzekering
liggen bij de Dierenartsenpraktijk ter inzage, waarvan een afschrift op eerste verzoek van de Cliënt
kosteloos zal worden verstrekt. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in
ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade
door (bedrijfs)stagnatie en dergelijke.
Bijzondere bepalingen:
8.2. Indien er sprake is van een diergeneeskundige keuring, dan gelden in afwijking van het voorgaande lid van
dit artikel de volgende bepalingen:
8.2.1. De keurende Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk is niet aansprakelijk voor enige schade – vermogensen
gevolgschade daaronder uitdrukkelijk begrepen – veroorzaakt door het uitvoeren van de keuring dan wel
door onjuistheden en onvolledigheden in het opstellen van het onderzoeksrapport tenzij vaststaat dat deze
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de keurende Dierenarts.
8.2.2. Ter zake de onder 8.2.1 genoemde aansprakelijkheid komt slechts de opdrachtgever een vorderingsrecht
toe jegens de keurende Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk; anderen dan opdrachtgever kunnen aan
het onderzoeksrapport geen enkel recht op schadevergoeding ontlenen.
8.2.3. De aansprakelijkheid zal te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering
in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. De polis bescheiden van deze verzekering liggen ter
inzage bij de Dierenartsenpraktijk en op eerste verzoek wordt daarvan kosteloos een afschrift verstrekt.
8.2.4. De artikelen 8.2.1 t/m 8.2.7 zijn ook van toepassing indien de opdrachtgever het onderzoeksrapport niet
ondertekent en niettemin het onderzoeksrapport in ontvangst neemt.
8.2.5. Indien opdrachtgever niet de eigenaar van het dier is, staat deze ervoor in dat de eigenaar toestemming
heeft verleend voor het uitvoeren van de diergeneeskundige keuring en de artikelen 8.2.1 t/m 8.2.7 ook
jegens de eigenaar kunnen worden ingeroepen.
8.2.6. Indien opdrachtgever en/of derden menen dat de gezondheidstoestand van het paard ten tijde van de
onderhavige keuring niet overeenkomt met hetgeen in het onderzoeksrapport is vermeld, dienen zij zulks
op straffe van verval van ieder vorderingsrecht jegens de Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk binnen
bekwame tijd schriftelijk te melden aan hun wederpartij (bij bijvoorbeeld de koopovereenkomst) en deze
tot vergoeding van schade aan te spreken, onder gelijktijdige verstrekking van een afschrift van deze
melding aan de keuringsdierenarts en de Dierenartsenpraktijk.
8.2.7. Op geschillen over het uitvoeren van de keuring en/of het invulling van dit onderzoeksrapport is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing en uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis daarvan te
nemen.
8.3. De Dierenartsenpraktijk die informatie verstrekt over de invoer van dieren in Nederland en/of uitvoer van
dieren naar landen buiten Nederland en daarbij geldende in- en/of exportvoorschriften verleent slechts
onverschuldigde bijstand, waarbij een succesvolle invoer of uitvoer op geen enkele wijze wordt
gegarandeerd en waarbij de dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk, tenzij sprake is van opzet en/of grove
schuld van de dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk, niet aansprakelijk is voor enige schade en/of kosten
van welke aard dan ook verband houdend met de betreffende (pogingen tot) invoer of uitvoer van dieren.
8.4. De Dierenartsenpraktijk sluit, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van de dierenarts en/of de
Dierenartsenpraktijk, iedere aansprakelijkheid uit voor schade ten gevolge van toediening van
diergeneesmiddelen door Cliënt zelf en ter zake toediening van diergeneesmiddelen in opdracht van
derden, waaronder begrepen toediening in opdracht van overheidsinstanties alsmede letsel en/of schade
door de toediening van deze middelen, de eventuele bijwerkingen daarvan en onzorgvuldigheden bij de
vervulling van de daarvoor geldende administratieve verplichtingen en daarmee samenhangende
bewijsproblemen.
8.5. Het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst en/of het verrichten van diergeneeskundige
behandelingen en/of het in het kader daarvan leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het geven
diergeneeskundige adviezen en diensten, laat geheel onverlet de risico-aansprakelijkheid van Cliënt en/of
derden voor door het dier aangerichte schade in de zin van art. 6:179 BW .

Artikel 9: Eigendom
9.1. De Dierenartsenpraktijk behoudt te allen tijde de eigendom van afschriften, bescheiden en andere
informatiedragers zoals bijvoorbeeld röntgenfoto’s die betrekking hebben op de behandelde Patiënt. De
Dierenartsenpraktijk zal deze bescheiden gedurende 5 jaren bewaren. De Cliënt kan op verzoek tegen een
vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van deze informatie(dragers) en/of andere bescheiden.

Artikel 10: Bijzondere bepalingen
10.1. Betreding stallen/Locatie werkzaamheden: Indien de behandeling van de Patiënt daartoe aanleiding geeft,
heeft de Dierenartsenpraktijk het recht om aan een ieder, zo nodig ook aan de Cliënt, de toegang tot de
stallen of een andere locatie, waar de behandeling plaatsvindt, te ontzeggen en/of andere voorwaarden te
geven die hij noodzakelijk acht voor de behandeling. De Cliënt is gehouden hieraan gehoor te geven.
10.2. Wetenschappelijk onderzoek De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om (onderdelen van ) de Patiënt of
van de Patiënt afkomstige stoffen te gebruiken voor statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek, ofwel in
een publicatie te verwerken, tenzij de Cliënt hiertegen uitdrukkelijke en onoverkomelijke bezwaren kenbaar
heeft gemaakt. De Dierenartsenpraktijk zal zo nodig het voornemen om genoemde gegevens te gebruiken
voor onderzoek voorafgaand melden aan de Cliënt.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
11.1. Op alle (Behandelings)overeenkomsten tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
11.2. In geval een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de Arrondissementsrechtbank, is de
rechtbank van de plaats van vestiging van de Dierenartsenpraktijk bevoegd van het geschil kennis te nemen,
onverminderd de bevoegdheid van de Dierenartsenpraktijk een geschil aan de volgens de wet bevoegde
rechter voor te leggen.